Koolimäe kinnistu väikeelamumaad

27.06.16

 

Palamuse valla üldplaneering on kehtestatud 22. novembril 2007.a. Palamuse Vallavolikogu otsusega nr 168. Üldplaneeringu järgi on vallale kuuluvale Koolimäe kinnistule ette nähtud väikeelamumaa krundid.

Palamuse Vallavolikogu 29.10.2015 otsusega  nr  95  kehtestati  Koolimäe kinnistu (katastriüksus 57802:001:0178) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks oli katastriüksuse sihtotstarbe muutmine vastavalt üldplaneeringule, üldplaneeringut muutva sihtotstarbe määramine, maa-ala jagamine lasteaia ja ühepereelamu kruntideks, krundi ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, teede ja platside ning tehnovõrkude- ja rajatiste asukoha määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks ja ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine. (Palamuse valla kodulehel: http://palamuse.kovtp.ee/et/detailplaneeringud).

Planeeringu järgselt tuleb alale 14 ühepereelamu krunti ( maa sihtotstarve-elamumaa (001; E). Kruntide suurus on 1873 – 3946 m², lubatud ehitiste arv kuni 3 hoonet s.h kahekorruseline üksikelamu kõrgusega kuni 8,5 m ja kaks kõrvalhoonet.

Juurdepääs elamukruntidele on kavandatud Palamuse- Kaarepere maanteelt mööda rajatavat Pähklimäe tänavat ja Staadioni tänavalt.

Uued ühepereelamu krundid võimaldavad ettevõtlikel peredel ehitada oma kodu Palamusele ja asuda elama Palamuse valda.

Kontakt: Palamuse Vallavalitsus,  tel 372 516 5337vald@palamuse.ee

 

Toimetaja: PILLE SOOTS

Kinnisvara müük

13.09.17

 

Palamuse Vallavalitsus müüb:

  • Pikkjärve asulatee 3 kinnistu suurusega 1583 m2 registriosa 2554135, katastritunnus 57801:001:0180 Pikkjärve külas. Maa sihtotstarve on elamumaa. Hind kokkuleppel.
  • Veski kinnistu suurusega 7633 m² registriosa 2370335, katastritunnus 57802:003:0123 Kudina külas. Maa sihtotstarve on tootmismaa. Hind kokkuleppel.  
  • Lao kinnistu suurusega 7504 m²  registriosa 2367235, katastritunnus 57802:003:0122 Kudina külas. Maa sihtotstarve on tootmismaa.  Elektriliitumine 3 x 16 A. Hind kokkuleppel.
  • Palamuse Vallavalitsus otsib koostööpartnerit Kuremaa järve ääres asuva 10,38 ha suuruse Järveotsa kinnistu registriosa 2556835, katastritunnus 57802:001:0071 arendamiseks. Maa sihtotstarve üldkasutatav. Olemas kehtiv detailplaneering.

Info telefonil 5018089 ja vald@palamuse.ee