« Tagasi

Serva, Triibu ja Ääre kinnistute detailplaneeringu algatamise teade

KJ Arenduse OÜ (registrikood 12945935) soovib üldplaneeringujärgse perspektiivse väikeelamumaa võtta sihtotstarbeliselt kasutusse. Palamuse Vallavalitsuse 10.02.2016 korraldusega nr 47 algatati detailplaneering Serva (katastriüksus 57802:001:0211), Triibu (katastriüksus 57802:001:0212) ja Ääre (katastriüksus 57802:001:0213)  kinnistutele ja nende lähialale, kokku suurusega 2,3 ha asukohaga Palamuse alevikus Palamuse vallas eesmärgiga:
katastriüksuse sihtotstarbe muutmine vastavalt üldplaneeringule;
maa-ala jagamine ühepereelamu kruntideks;
krundi ehitusõiguse määramine;
krundi hoonestusala piiritlemine; teede ja platside asukoha määramine;
tehnovõrkude- ja rajatiste asukoha määramine;
keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks;
ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine.
Detailplaneeringu koostamise korraldajaks on määratud KJ Arenduse OÜ. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal täiendavaid uuringuid detailplaneeringu koostamise käigus ei ole vaja teha.