« Tagasi

Serva, Triibu, Ääre kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Palamuse Vallavalitsuse 06.10.2016 korraldusega nr 267  võeti vastu Serva (katastriüksus 57802:001:0211), Triibu (katastriüksus 57802:001:0212), Ääre (katastriüksus 57802:001:0213)  kinnistute ja nende lähiala detailplaneering. Planeeringuala suurus on 2,3 ha asukohaga Palamuse alevikus Palamuse vallas. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse sihtotstarbe muutmine vastavalt üldplaneeringule; maa-ala jagamine ühepereelamu kruntideks; krundi ehitusõiguse määramine; krundi hoonestusala piiritlemine; teede ja platside asukoha määramine; tehnovõrkude- ja rajatiste asukoha määramine; keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks; ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Palamuse vallamajas (Kooli tn 4, Palamuse, Palamuse vald) 04.11.2016 kuni 20.11.2016, samuti on planeering saadav Palamuse valla kodulehel www.palamuse.ee

Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus posti teel või elektronpostiga esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta aadressil :  Kooli 4, Palamuse, 49226 Jõgeva maakond,  e-post : vald@palamuse.ee


PLANEERING:
►  Seletuskiri  >>>
►  Funktsionaalsed ja ehituslikud seosed  >>>
►  Olemasolev olukord  >>>
►  Põhijoonis  >>>
►  Tehnovõrgud  >>>
►  Maakasutus ja kitsendused  >>>