« Tagasi

Liikluspiirangu kehtestamine Palamuse valla teedel

Vastavalt Palamuse Vallavalitsuse korraldusele nr 71  22.03.2017  kehtestatakse Palamuse valla haldusterritooriumil  asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel sõidukitele kogumassiga üle 8 tonni liikluspiirang.

Massipiiranguga avalikult kasutatavatel kohalikel teedel on suurema registrimassiga sõidukitel lubatud liigelda operatiivsõidukil ja jäätmeveoteenust osutaval sõidukil. 

Massipiiranguga avalikult kasutatavatel kohalikel teedel on suurema registrimassiga sõidukitel lubatud liigelda vaid Palamuse Vallavalitsuse vastava loa alusel. 

Palamuse Vallavalitsuse hallatava asutuse Palamuse Vallavara juhatajal korraldada liikluspiirangut tähistavate liiklusmärkide paigaldamine vastavalt Majandus- ja taristuministri 05.01.2015 määruse nr 1 „Liikluspiirangute avalikustamise ja liikluskeelu alasse loa taotlemise ja loa väljastamise kord" § 4.

Korraldus jõustub teatavakstegemisest Palamuse valla kodulehel.