« Tagasi

Koolimäe kinnistu väikeelamumaad

 

Palamuse valla üldplaneering on kehtestatud 22. novembril 2007.a. Palamuse Vallavolikogu otsusega nr 168. Üldplaneeringu järgi on vallale kuuluvale Koolimäe kinnistule ette nähtud väikeelamumaa krundid.

Palamuse Vallavolikogu 29.10.2015 otsusega  nr  95  kehtestati  Koolimäe kinnistu (katastriüksus 57802:001:0178) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks oli katastriüksuse sihtotstarbe muutmine vastavalt üldplaneeringule, üldplaneeringut muutva sihtotstarbe määramine, maa-ala jagamine lasteaia ja ühepereelamu kruntideks, krundi ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, teede ja platside ning tehnovõrkude- ja rajatiste asukoha määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks ja ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine. (Palamuse valla kodulehel: http://palamuse.kovtp.ee/et/detailplaneeringud).

Planeeringu järgselt tuleb alale 14 ühepereelamu krunti ( maa sihtotstarve-elamumaa (001; E). Kruntide suurus on 1873 – 3946 m², lubatud ehitiste arv kuni 3 hoonet s.h kahekorruseline üksikelamu kõrgusega kuni 8,5 m ja kaks kõrvalhoonet.

Juurdepääs elamukruntidele on kavandatud Palamuse- Kaarepere maanteelt mööda rajatavat Pähklimäe tänavat ja Staadioni tänavalt.

Uued ühepereelamu krundid võimaldavad ettevõtlikel peredel ehitada oma kodu Palamusele ja asuda elama Palamuse valda.

Kontakt: Palamuse Vallavalitsus,  tel 372 516 5337vald@palamuse.ee