Palamuse valla üldplaneering

24.09.15

Palamuse valla üldplaneeringu eesmärgiks on kogu valla ruumilise arengu kavandamine järgneva 10 kuni 15 aasta lõikes. Üldplaneeringuga määratakse avaliku protsessi käigus valla territooriumi arengu põhisuunad ja maakasutustingimused, samuti detailplaneeringu  kohustusega alad. Planeering integreerib erinevate elualade arenguid ja arengukavasid ning arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise ning looduskeskkonna suundumusi.

Seega on üldplaneeringu eesmärgiks saavutada kõiki osapooli ja huvigruppe võimalikult hästi rahuldav maa- ja veealade kasutamine.

 

ÜLDPLANEERINGU SELETUSKIRI  >>>
 Palamuse valla üldplaneeringu lähteandmestiku analüüs (1.8MB)  >>>
 Üldplaneeringu protsessi ja KSH aruanne  (9.8MB)  >>>
 
Palamuse valla üldplaneering keskkonnamõju strateegilise hindamise programm  >>>


KAARDID
 Valla läänepoolne osa (6MB)  >>>
 
Valla idapoolne osa, leppemärgid (4MB)  >>>
 
Väljavõte Palamuse alevikust (0.9MB)  >>>
 
Väljavõte Kaareperest (0.5MB)  >>>
 
Väljavõte Kudinast (0.5MB)  >>>
 
Väljavõte Luuast (0.4MB)  >>>


PLANEERINGU HILISEMAD MUUDATUSED

Palamuse valla üldplaneeringut on muudetud Köstri allee 3 detailplaneeringuga. Planeeringuga on Köstri allee 3 asuval maaüksusel vähendatud Amme jõe ehituskeeluvööndit.

 

Toimetaja: PRIIT KALME