Sotsiaaltoetused

27.03.17
Sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus.  
Sotsiaaltoetuste määramise eesmärk on Palamuse  valla vähekindlustatud ja/või toimetulekuraskustega perede toimetuleku soodustamine ning laste arenguks võrdsete võimaluste loomine. 
Toetuse määramisel loetakse perekonna liikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud. 
Vähekindlustatud pereks loeme pere, kelle sissetulek ühes kuus pereliikme kohta on väiksem kui kahekordne riigieelarvega kehtestatud toimetulekupiir. 
Toetusi makstakse isikutele, kes elavad alaliselt  Palamuse vallas ning kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris registreeritud Palamuse vald. 
Toetusi võib taotleda toetust vajava isiku huvides ka temale määratud eestkostja, hooldaja või muu isik (õpetaja, sotsiaaltöötaja vm).
 
  • Toetuste määrade kehtestamine  >>>
 
  • Sotsiaaltoetuste taotlemise avaldus  PDF / RTF
  • Puudega isikute toetuse taotlemise avaldus   PDF / RTF
 
 
 
Toimetaja: PRIIT KALME