HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2015

4.09.15


Hajaasustuse programmi 2015. aasta taotlusvooru avamine

 

Jõgeva Maavalitsus annab teada, et alates 9. märtsist 2015 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Jõgeva maakonna Jõgeva, Kasepää, Pajusi, Pala, Palamuse, Puurmani, Põltsamaa, Saare, Tabivere ja Torma vallas. Taotluste esitamise tähtaeg on 8. mai 2015.

 

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

 

Toetust saavad taotleda rahvastikuregistri andmetel vähemalt alates 01.01.2015 kuni taotlemise hetkeni katkematult toetust taotlevas majapidamises elavad füüsilised isikud.

 

Toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate siseministri 20.02.2015 käskkirjast nr 1-3/46 „Hajaasustuse programmi 2015. a programmdokument", mis on kättesaadav Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel http://www.eas.ee ning  Jõgeva Maavalitsuse veebilehel http://jogeva.maavalitsus.ee.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 8. maiks 2015.

Täiendav informatsioon vallavalitsustest.    

Info:

Eha Lukats,

Jõgeva maavalitsuse majandus- ja transpordinõunik,

telefon 776 6381

e-posti aadress Eha.Lukats@jogevamv.ee

 

Pille Soots

Palamuse Vallavalitsuse registripidaja

telefon 776 2451

e-posti aadress pille@palamuse.ee

 

Hajaasustuse programmi taotluste menetlemise komisjon:

esimees vallasekretär Elvira Osberg

liikmed

pearaamatupidaja Imbi Saar

registripidaja Pille Soots

ehitusspetsialist Andres Haagen

maakorraldaja Aivar Kolberg

 

Taotluste rahuldamine: 

Palamuse Vallavalitsuse 15.juuni 2015 korraldustega nr 182-187 "Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine" on rahuldatud järgmised taotlused:

1. Rannar Patrael`i taotlus projektile "Steni kinnistu puurkaevu ja kanalisatsiooni rajamine" Kaiavere külas,  toetuse summa 6500 eurot, omafinantseering 3649 eurot. Projekti raames teostatavad tööd: puurkaevu rajamine, veetõsteseadmete ja rauaeraldusfiltri paigaldamine, septiku paigaldamine ja kanalisatsioonitrassi rajamine. Projekti  ajaline kestus alates august 2015 kuni oktoober 2016.

2. Peep Neare taotlus projektile "Metsavahi talu puurkaevu rajamine ja veetrassi ühendamine" Imukvere külas,osaline toetuse summa 5529,09 eurot, omafinantseering 3033,51 eurot. Projekti raames teostatavad tööd: puurkaevu rajamine, veetõsteseadmete ja rauaeraldusfiltri paigaldamine, trassi ühendamine. Projekti ajaline kestus alates august 2015 kuni oktoober 2016.

3. Anneli Sakrits`a taotlus projektile "Metsa kinnistu vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitus" Pikkjärve külas, toetuse summa 2682,61 eurot, omafinantseering 1341,10 eurot. Projekti raames teostatavad tööd: salvkaevu puhastamine ja rekonstrueerimine, veetrassi ehitamine, septiku paigaldamine ja kanalisatsioonitrassi ehitamine. Projekti ajaline kestus alates august 2015 kuni oktoober 2016.

4. Heili Veski taotlus projektile "Kangru kinnistu imbsüsteemi ehitus" Järvepera külas, toetuse summa 1840,09 eurot, omafinantseering 919,91 eurot. Projekti raames teostatavad tööd: septiku paigaldus koos imbsüsteemi ehitusega. Projekti ajaline kestus alates august 2015 kuni oktoober 2016.

5. Neeme Albri taotlus ja kaasfinantseerija Virve Annuse taotlus projektile "Veesüsteemi rajamine Sireli kinnistule" (korterelamu) Varbevere külas, toetuse summa 9172,46 eurot, omafinantseering 4585,54 eurot. Projekti raames teostatavad tööd: vana puurkaevu tamponeerimine, uue puurkaevu rajamine, veetõsteseadmete ja rauaeraldusfiltri paigaldamine. Projekti ajaline kestus alates august 2015 kuni oktoober 2016.

6. Mare Kivimurd`i taotlus ja kaasfinantseerija Olev Kivimurd`i  taotlus projektile "Kanalisatsioonisüsteemi rajamine Sireli kinnistule"(korterelamu) Varbevere külas, toetuse summa 9200, omafinantseering 4599,54 eurot. Projekti raames teostatavad tööd imbväljaku rajamine ja septiku paigaldamine. Projekti ajaline kestus alates  august 2015 kuni oktoober 2016.

 

Seoses  Jõgeva maavanema korraldusega 06.08.2015 nr 1-1/2015/294, millega eraldati täiendavalt raha hajaastuse programmi rahastamiseks 2015. aastal  2353,33 eurot, muudeti pingereas viimase taotleja osalist rahastamist ja projekt sai täielikult rahastatud.

Palamuse Vallavalitsuse korraldus nr 229 10.08.2015 „Palamuse Vallavalitsuse 15.06.2015 korralduse nr 183 „„Hajaasutuse programmi taotluse rahuldamine"" muutmine" alusel:

Peep Neare taotlus projektile "Metsavahi talu puurkaevu rajamine ja veetrassi ühendamine" Imukvere külas, toetuse summa 5708,69 eurot, omafinantseering 2853,91 eurot. Projekti raames teostatavad tööd: puurkaevu rajamine, veetõsteseadmete ja rauaeraldusfiltri paigaldamine, trassi ühendamine. Projekti ajaline kestus alates august 2015 kuni oktoober 2016.

Taotluste rahuldamine täiendava rahastamise alusel: 

 

Palamuse Vallavalitsuse 24.augusti 2015 korraldustega nr 242-244 "Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine" on rahuldatud järgmised taotlused:

1.      Marju Altmäe (uus perekonnanimi Andola-Käher)  taotlus projektile „Tirtsu kinnistu kanalisatsiooni väljaehitus" Imukvere külas, toetuse summa 1216,06 eurot, omafinantseering 607,06 eurot. Projekti raames teostatavad tööd: septiku paigaldus koos imbsüsteemi ehitusega.  Projekti ajaline kestus alates august 2015 kuni oktoober 2016.

2.      Elli Soits`i taotlus projektile „Kaldamäe kinnistu kanalisatsioonisüsteemi ehitus" Ehavere külas, toetuse summa 1401,40 eurot, omafinantseering 700,60 eurot. Projekti raames teostatavad tööd: septiku paigaldus koos imbsüsteemi ehitusega. Projekti ajaline kestus alates august 2015 kuni oktoober 2016.

3.      Kadri Kaabel`i taotlus projektile „Septiku ja pumba paigaldus Kadrilauri talus" Rahivere külas, osaline toetuse summa 1730 eurot ja omafinantseering 1509,40 eurot. Projekti raames teostatavad tööd: septiku paigaldus koos imbsüsteemi ehitusega. Projekti ajaline kestus alates august 2015 kuni oktoober 2016.

Toimetaja: PILLE SOOTS