Hajaasustuse programm 2014

7.01.15

Taotluste rahuldamine

Palamuse Vallavalitsuse 09.oktoobri 2014 korraldustega nr 238-243 "Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine" on rahuldatud järgmised taotlused:

1.     Kaarel Kuusk taotlus projektile „ Rehe talu veevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine" Imukvere külas. Tegevused: vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamine, imbsüsteemi ehitamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine. Toetuse suurus 3984,20 eurot ja omafinantseering 1991,80 eurot. Projekti lõpetamine mai 2015.

2.     Marko Sõgel´i taotlus projektile „Peetri kinnistu puurkaevu, joogiveetorustiku ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine" Imukvere külas. Tegevused: vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamine, imbsüsteemi ehitamine, puurkaevu rajamine, vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine. Toetuse suurus 5074,92 eurot ja omafinantseering 2537,08 eurot. Projekti lõpetamine jaanuar 2016.

3.     Mirjam Toomjõe taotlus projektile „Kõrve talu kanalisatsioonisüsteemi ehitamine koos imbväljakuga" Vaidavere külas. Tegevused: kanalisatsioonisüsteemi ehitamine koos imbväljakuga. Toetuse suurus 1606,48 eurot ja omafinantseering 803,12 eurot. Projekti lõpetamine september 2015.

4.     Raul Kull´i taotlus projektile „Kastani talu vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine" Eerikvere külas. Tegevused: hüdrofoori paigaldamine, septik-imbsüsteemi ehitamine, kanalisatsioonitorustiku ehitamine. Toetuse suurus 4600,23 eurot ja omafinantseering 2299,77 eurot. Projekti lõpetamine jaanuar 2016.

5.     Indrek Likk`i taotlus projektile „ Narita talu kanalisatsioonisüsteemi paigaldus" Visusti külas. Tegevused: septiku paigaldamine ja imbsüsteemi ehitamine. Toetuse suurus 1666,75 eurot ja omafinantseering 833,25 eurot. Projekti lõpetamine november 2015.

6.     Valentina Vahtra taotlus projektile „ Vahtra kinnistu vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitus" Pikkjärve külas. Tegevused: puurkaevu rajamine, vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, imbsüsteemi ehitamine. Toetuse suurus 6086,97 eurot ja omafinantseering 3043,03 eurot. Projekti lõpetamine november 2015.

 

Jõgeva Maavalitsus annab teada, et alates 5. maist 2014 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Jõgeva maakonna Jõgeva, Kasepää, Pajusi, Pala, Palamuse, Puurmani, Põltsamaa, Tabivere ja Torma vallas. Taotluste esitamise tähtaeg on 15.august 2014.

 

Jõgeva maakonna Saare vald 2014. aastal hajaasustuse programmi taotlusvoorus ei osale.

 

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

 

Toetust saavad taotleda rahvastikuregistri andmetel vähemalt alates 01.01.2014 kuni taotlemise hetkeni katkematult toetust taotlevas majapidamises elavad füüsilised isikud, kelle leibkonda kuulub vähemalt üks taotluse esitamise päeva seisuga kuni 18-aastane isik või kuni 35-aastane määratud puudega isik.

 

Toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate regionaalministri 18.03.2014 käskkirjast nr 1-4/57 „Hajaasustuse programm", mis on kättesaadav Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel http://www.eas.ee ning  Jõgeva Maavalitsuse veebilehel http://www.jogevamv.ee.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 15. augustiks 2014.

Täiendav informatsioon vallavalitsustest.

Blanketid  >>>

Hajaasustuse veeprogrammi taotluste menetlemise komisjon:

 esimees vallasekretär Elvira Osberg

liikmed

 pearaamatupidaja Imbi Saar

 registripidaja Pille Soots

 ehitusspetsialist Andres Haagen

maakorraldaja Aivar Kolberg

 

 

Toimetaja: PILLE SOOTS