Laste hoolekanne

17.08.16
Laste hoolekandes töötavad koos:
 • perekond
 • kohalik omavalitsus
 • kohalik lasteaed, kool
 • raviasutus
 • lastekaitseühingud
 • kirikute ja koguduste esindajad
 • vajadusel kohalik politsei
 • muud asutused või isikud

Eriline tähelepanu on puuetega, vanemliku hoolitsuseta, vägivalla all kannatanud ning seaduserikkumise toimepannud lastel.

Tugiperekond või -isik
Valla- või linnavalitus võib vajadusel määrata lapsele või laste kasvatavale isikule tugiisiku või -perekonna, korraldada lapse eestkostet või aidata korraldada lapsendamist.
Tugiisik või -perekond püüab vabatahtlikkuse alusel lahendada lapse probleeme, abistab ja toetab teda. Reeglina laps tugiperekonnas või tugiisiku juures ei ela.

Eestkoste
Eestkoste seadmise otsustab kohus eestkosteasutuse avalduse alusel. Eestkoste seatakse lapse üle, kes on jäänud ilma vanemlikust hoolitsusest, tema kasvatamiseks ning isiklike ja varaliste õiguste ja huvide kaitseks.
Eestkostja on kohustatud hoolitsema lapse kasvatamise ja ülalpidamise eest.
Laps ei pea elama koos eestkostjaga ega eestkostja teda ise kasvatama.
Kõik eestkostja perekonnas kasvavad eestkostetavad lapsed saavad ülalpidamiskulude katteks lisaks tavalisele lapsetoetusele eestkostetava lapse toetust.

Lapsendamine
Lapsendada võib vaid perekonnaseaduses sätestatud tingimustel. Lapsendamise otsustab kohus.
Teise riiki lapsendamine toimub eelkõige juhul, kui lapse eest ei ole võimalik vajalikul määral hoolitseda Eestis.

Lapse eraldamine kodust ja perekonnast
Lapse võib sotsiaalteenuse ja muu abi osutamiseks eraldada kodust ja perekonnast ainult järgmiste asjaolude üheaegsel esinemisel:

 • puudused lapse hooldamisel ja kasvatamisel ohustavad lapse elu, tervist või arengut või kui laps ise oma käitumisega seab ohtu oma elu, tervise või arengu;
 • perekonna ja lapse suhtes rakendatud muud abinõud ei ole osutunud küllaldaseks või nende kasutamine ei ole võimalik;
 • lapse eraldamine perekonnast toimub lapse huvides.
 • Kui kasvõi üks nimetatud asjaoludest ära langeb, aidatakse laps koju ja perekonda tagasi.

Kodust ja perekonnast eraldatud lapse elukoha, hooldamise ja kasvatamise korraldab valla- või linnavalitsus.

 

Toimetaja: PRIIT KALME