Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 50.istung

22.09.17

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 50.istung toimub neljapäeval 21.septembril 2017 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:
 
1) Palamuse soojusmajanduse arengukava – ettekanne vallavalitsus;
2) Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonnakehtestamine - ettekanne vallavalitsus;
3) Palamuse Vallavolikogu 22.08.2013 määruse nr 65 "Palamuse valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine - ettekanne vallavalitsus;
4) Palamuse Vallavolikogu 22.08.2013 määruse nr 64 "Palamuse valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri" muutmine - ettekanne vallavalitsus;
5) Palamuse valla 2017 aasta II lisaeelarve – ettekanne vallavalitsus;
6) Palamuse valla eelarvestrateegia 2018 – 2021 kinnitamine - ettekanne vallavalitsus;
7) Kaarepere huvimaja võõrandamine – ettekanne vallavanem;
8) Palamuse Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis – ettekanne vallavanem;
9) Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete  delegeerimine sihtasutusele JAEK – ettekanne vallavanem; 
10) Vallavanema informatsioon; 
11) Infotund;
12) Umbusalduse menetlemine – ettekanne Rainis Poll;
13) Umbusalduse menetlemine - ettekanne Rainis Poll.
Toimetaja: PILLE SOOTS

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 49.istung

25.08.17

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 49.istung toimub neljapäeval 24.augustil 2017 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:

1) Palamuse Kultuur arengukava tutvustamine.

2) Palamuse valla arengukava muutmine.

3) Palamuse valla eelarvestrateegia 2018-2021 kinnitamine - projekti üleandmine vallavolikogule.

4) Audiitori määramine.

5) Ülevaade eelarve täitmisest I poolaastal.

6) Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord.

7) Palamuse valla huvihariduse  ja – tegevuse kava kinnitamine.
 
8) Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri.
 
9) Vallavara võõrandamine (seitse eelnõu).
 
10) Teave Kaarepere ja Palamuse maaküttesüsteemide üleandmisest korteriühistutele pärast valla ja KIKiga vaheliste kohustuste lõppemist 2018 ja 2019 aastatel.
 
11) Vallavanema informatsioon.
 
12) Infotund.
 
Toimetaja: PILLE SOOTS

Palamuse Vallavolikogu 8.koosseisu 48.istung

10.07.17

Palamuse Vallavolikogu 8.koosseisu 48.istung  toimub esmaspäeval 10.juulil 2017 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:

 1. Revisjonikomisjoni arvamus majandusaasta aruandele ja revisjonikomisjoni aruanne revisjonikomisjoni tegevusest vastavalt I poolaasta tööplaanile - ettekandja revisjonikomisjoni aseesimees.
 2. Majandusaasta aruande kinnitamine - ettekandja vallavalitsus.
 3. Huviharidusega seotud kulutuste hüvitamise korra kehtetuks tunnistamine - ettekandja volikogu esimees.
 4. Infotund.

Toimetaja: PILLE SOOTS

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 47.istung

3.07.17

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 47.istung toimub kolmapäeval 28.juunil 2017 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:

 1. Kinnistu võõrandamine enampakkumisel.
 2. Kinnistu võõrandamine otsustuskorras.
 3. Palamuse Vallavolikogu II poolaasta istungite päevakorra ja ajakava plaan.
 4. Palamuse Vallavolikogu revisjonikomisjoni II poolaasta plaani kinnitamine.
 5. Revisjonikomisjoni arvamus majandusaasta aruandele.
 6. Majandusaasta aruande kinnitamine.
 7. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri I lugemine.
 8. Palamuse valla arengukava 2018-2027 projekti üleandmine volikogule.
 9. Ülevaade välislähetusest.
 10. Vallavanema informatsioon.
 11. Infotund.
Toimetaja: PILLE SOOTS

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 46.istung

26.05.17

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 46.istung toimub neljapäeval 25.mail 2017 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:
1) Vallavara võõrandamine otsustuskorras – ettekanne volikogu esimehelt ja kaasettekanne Palamuse Pritsumehed MTÜ juhatuse liikmelt Margus Kaasikult;
2) Volikogu liikmete ja mandaatide arvu määramine – ettekanne vallasekretärilt;
3) Valimisringkondade määramise ja piiride kindlaksmääramine - ettekanne vallasekretärilt;
4) Valimiskomisjoni moodustamine – ettekanne vallasekretärilt;
5) Vallavara võõrandamine – ettekanne vallavalitsuselt;
6) Vallavanema informatsioon:
a. Ülevaade Palamuse lasteaia ehitustegevustest;
b. Müügipileti hinna kehtestamine ja parkimise korraldamine Suurel Paunvere Väljanäitusel;
7) Infotund.
Toimetaja: PRIIT KALME

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 45.istung

2.05.17

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 45.istung toimub neljapäeval 27.aprillil 2017 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:

1) Ülevaade Palamuse valla eelarve täitmisest I kvartalis – ettekandja pearaamatupidaja Imbi Saar;
2) Palamuse valla 2017.aasta I lisaeelarve – ettekandja pearaamatupidaja Imbi Saar;
3) Vallavalitsuse ülevaade heakorrast valla territooriumil – ettekandja maakorraldaja Aivar Kolberg;
4) Hajaasustuse programmi 2017.a programmdokumendiga kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine vallavalitsusele – ettekandja vallavalitsus;
5) Riigivara tasuta võõrandamise taotlemine - ettekandja vallavalitsus;
6) Palamuse Vallavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine - ettekandja rahanduskomisjoni esimees Urmas Paju;
7) Palamuse Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme ja revisjonikomisjoni esimehe valimine – ettekandja volikogu esimees Terje Rudissaar;
8) Jõgeva Linnavalitsuse „Riigihanke korraldamine" kooskõlastamine – ettekandja volikogu esimees Terje Rudissaar;
9) Vallavanema informatsioon;
10) Umbusalduse avaldamine Palamuse vallavanemale – ettekandja Marek Mardimäe;
11) Vallavanema valimine/asendaja määramine – ettekandja Marek Mardimäe;
12) Infotund.
Toimetaja: PILLE SOOTS

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 44.istung

31.03.17

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 44.istung toimub neljapäeval 30.märtsil 2017 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

 
Päevakorra projekt:
1) Protokollilised otsused Jõgeva Vallavalitsuse otsuste kooskõlastamised: - ettekandja volikogu esimees
1.1) „Väikebussi kasutusrendiga soetamine" kooskõlastamine;
1.2) „Kuremaa mõisakeskuse arendamine Jõgevamaale iseloomulikuks turismi sihtkohaks koos mõisaaegse kultuuripärandi säilitamisega" omafinantseeringu tasumise garanteerimine" kooskõlastamine:
2) Jõgeva politseijaoskonna juhi ülevaade möödunud aasta tulemustest ja muudest olulistest päevakajalistest küsimustest - ettekandja politseimajor Ivar Dubolazov;
3) Komisjoni liikmete volituste lõpetamine - ettekandja volikogu esimees;
4) Rahanduskomisjoni liikme kinnitamine – ettekandja rahanduskomisjoni esimees;
5) Protokollilised otsused Jõgeva Linnavalitsuse otsuste kooskõlastamised: - ettekandja volikogu esimees:
5.1) „Jõgeva linna jäätmejaama haldamine" riigihanke korraldamise kooskõlastamine;
5.2) „Nõusoleku taotlemine EL rahastamistaotluse esitamiseks ja projekti omaosaluse katmiseks summas kuni 75 tuhat eurot" kooskõlastamine;
6) AS Emajõe Veevärk aktsionäride osalusproportsioonide korrastamiseks nõusoleku andmine, AS Emajõe Veevärk aktsiate märkimine – ettekandja vallavanem;
7) Raamatukogu põhimääruste muudatused – ettekandja vallavalitsus
7.1) Palamuse Raamatukogu põhimääruse muutmine;
7.2) Kaarepere Raamatukogu põhimääruse muutmine;
8) Palamuse valla raamatukogude kasutamise eeskirja muutmine – ettekandja vallavalitsus;
9) Otsustuskorras võõrandamine/ Luua 19-5/ - ettekandja vallavalitsus;
10) 15-16.03.2017 toimunud Linnade ja Valdade Päevade mess-konverentsist ettekanne – ettekandja vallavalitsus;
11) „Haldusreformikomisjoni alamkomisjoni ühinemisläbirääkimiste juhtivkomisjoni ja töörühma liikmete määramine ja tasustamine" muutmine - ettekandja volikogu esimees;
12) „Maa rendile andmine otsustuskorras" kehtetuks tunnistamine – ettekandja volikogu esimees;
13) Struktuuri muudatus – ettekandja vallavanem;
14) Vallavanema informatsioon;
15) Infotund.

Toimetaja: PILLE SOOTS

Palamuse Vallavolikogu VIII koosseisu 43.istung

22.02.17

Palamuse Vallavolikogu VIII koosseisu 43. istung toimub teisipäeval, 21.02.2017 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:

1) Omavalitsuste infotehnoloogia- alaste tegevuste üleriiklik koordineerimine – ettekanne Henri Pook;

2) Vaba metsamaa otsuse osaline tühistamine – ettekanne vallavalitsus;

3) Maa rendile andmine otsustus Metsaste – ettekanne vallavalitsus;

4) Maa rendile andmine otsustus Tambur – ettekanne vallavalitsus;

5) Vallavara võõrandamine /Palamuse katlamaja/ – ettekanne vallavalitsus;

6) Vallavara võõrandamine– ettekanne vallavalitsus;

7) Palamuse valla põhimääruse muutmise kinnitamine – ettekanne volikogu esimees;

8) Audiitori määramine – ettekanne volikogu esimees;

9) Ülesande andmine Palamuse Vallavalitsusele /protokolliline otsus /– ettekanne volikogu esimees;

10) Jõgeva Linnavalitsuse taotluse kooskõlastamine - ettekanne volikogu esimees;

11) Revisjonikomisjoni aseesimehe valimine – ettekanne volikogu esimees;

12) Ülevaade Palamuse lasteaia ehitustegevustest – ettekanne vallavalitsus;

13) Vallavanema informatsioon;

14) Umbusalduse menetlemine;

15) Infotund.

Toimetaja: PRIIT KALME

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 42.istung

17.02.17

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 42.istung toimub neljapäeval 26.jaanuaril 2017 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:

1) Ülevaade Palamuse Kultuuri käivitamisest ja 2017 aasta planeeritavatest üritustest – ettekanne Palamuse Kultuuri juhataja;

2) Aunimetuse Palamuse valla aukodanik omistamine – ettekanne vallavolikogu esimees;

3) Otsustusõiguse delegeerimine muutmine - ettekanne vallavolikogu esimees;

4) Vallavara omandamine Ehavere- Nõmme tee muutmine - ettekanne vallavalitsus;

5) Haldusreformikomisjoni alamkomisjoni töörühmade liikmete muutmine – ettekanne haldusreformikomisjoni esimees;

6) O. Lutsu Palamuse Gümnaasiumi palgajuhendi kooskõlastamine – ettekanne vallavalitsus;

7) Koolipidaja volitatud esindaja nimetamine HITSA - ettekanne vallavalitsus;

8) Torma valla taotlusele volituse andmine /lasteaia projekt/ - ettekanne vallavolikogu esimees ;

9) Torma valla taotluse kooskõlastamine /kasutusrendi pikendamine/ - ettekanne vallavolikogu esimees;

10) Jõgeva valla taotluse kooskõlastamine /sõiduki kasutusrent/ - ettekanne vallavolikogu esimees;

11) Maa rendile andmine /Paunvere Agro OÜ/ - ettekanne vallavalitsus;

12) Maa rendile andmine /Kivits/  - ettekanne vallavalitsus;

13) Palamuse valla põhimääruse muutmine - ettekanne vallavolikogu esimees;

14) Palamuse Vallavolikogu 20.10.2016 määrus nr 64 „Volikogu liikmetele ja  volikogu alaliste ja ajutiste komisjonide liikmetele volikogu tööst osavõtu tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise kord" muutmine – ettekanne vallavolikogu esimees;

15) Korteriomandite võõrandamine otsustuskorras /Järveääre 4, Luua keskus 19-11, 20-6, 20-13 ja Uus 7-10/ -  ettekanne vallavolikogu esimees

16) Korteriomandite võõrandamine /enampakkumiste tulemuste kinnitamine ja müügiaja määramine/ Luua keskus majad 17; 19; 20 ja Uus 6-2; Uus 10-14/  - ettekanne vallavalitsus

17) Vallavanema informatsioon

18) Infotund

Toimetaja: PRIIT KALME

Palamuse Vallavolikogu VIII koosseisu 41.istung

29.12.16

Palamuse Vallavolikogu VIII koosseisu 41.istung toimub neljapäeval 22.detsembril 2016 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:
1) 2017.aasta eelarve II lugemine ja kinnitamine – ettekanne vallavalitsus; 
2) Vallavanema informatsioon
3) 2017 aasta volikogu I poolaasta tööplaani kinnitamine – ettekanne volikogu esimees;
4) Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine – ettekanne revisjonikomisjoni esimees;
5) Ühinemislepingu projekti eelnõule avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise õiendi kinnitamine – ettekanne haldusreformikomisjoni esimees;
6) Ühinemislepingu kinnitamine – ettekanne haldusreformikomisjoni esimees ;
7) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise otsus – ettekanne haldusreformikomisjoni esimees;
8) Palamuse vallavolikogu 29.03.2012 määrus nr 40, „Palamuse valla hankekord" täiendamine – ettekanne vallavalitsus; 
9) Hangete väljakuulutamine lasteaia ehitustööde läbiviimiseks - ettekanne vallavalitsus Andres Haagen;
10) Piiride muutmine Koolimäe kinnistu detailplaneeringu alusel - ettekanne vallavalitsus Aivar Kolberg;
11) Palamuse Vallavolikogu 17.11.2016 otsuse nr 175 „Hooldekodu kinnistu võõrandamine otsustuskorras" muutmine - ettekanne vallavalitsus.
12) Infotund

 

 
Toimetaja: PILLE SOOTS

Palamuse Vallavolikogu VIII koosseisu 40.istung

2.12.16
Palamuse Vallavolikogu VIII koosseisu 40.istung toimub neljapäeval, 01.12.2016 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.  
   
Päevakorras:
1) Rahvahääletuse tulemused – ettekanne vallavalitsus, kaasettekanne haldusreformikomisjon;
2) Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud küsitluse tulemuste kinnitamine – ettekanne haldusreformikomisjon:
3) Palamuse valla 2016 aasta III lisaeelarve – ettekanne vallavalitsus, kommentaar rahanduskomisjon;
4) Palamuse valla 2017 aasta eelarve - ettekanne vallavalitsus, kommentaar rahanduskomisjon;
5) Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise kord;
6) Vallavara omandamine  Ehavere – Nõmme tee – ettekanne vallavalitsus;
7) Kalmistu korrastamise kohustus vallale – ettekanne vallavalitsus, kaasettekanne vallavara;
8) Protokolliline otsus 
8.1 Palamuse Vallavalitsuse korralduse nr 319 heakskiitmine – ettekanne volikogu esimees;
8.2 Kontsessioonihanke Parima pakkuja pakkumiste variantide  otsustamine – ettekanne vallavalitsus.
9) Volitusnormi andmine vallavalitsusele lasteaia ehitustööde kontsessiooni riigihanke eduka pakkujaga hoonestusõiguse, reaalkoormatise ja ostueesõiguste seadmise lepingu ja üürilepingu sõlmimiseks – ettekanne vallavalitsus;
10) Vallavanema informatsioon.
11) Infotund. 
Toimetaja: PILLE SOOTS

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 39.istung

20.11.16

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 39.istung toimub neljapäeval 17.novembril 2016 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:
1) Palamuse Vallavolikogu 26.04.2012 määrus nr 41 „Palamuse valla eelarve koostamise tegevuskava" kehtetuks tunnistamine – ettekandja Palamuse vallavalitsus.
2) Revisjonikomisjoni esimehe aruanne komisjoni tööst 2016 aastal.
3) Palamuse Vallavolikogu 28.02.2013 määruse nr 58 „Palamuse Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend" muutmine – ettekandja volikogu esimees.
4) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse lõpetamine Tabivere Vallavolikogu ja Tartu Vallavolikogu osas – ettekandja haldusreformikomisjoni esimees.
5) Kaarepere hooldekodu võõrandamine otsustuskorras – ettekandja volikogu esimees ja vallasekretär.
6) Kinnisasja omandamine Kilbavere tee – ettekandja vallavalitsus  ja maakorraldaja
7) Sotsiaalhooldus- ja tervishoiukomisjoni esimehe aruanne komisjoni tööst 2016 aastal.
8) Ühinemislepingu ja lisade projektile ettepaneku esitamine – ettekandja volikogu esimees.
9) Vallavanema informatsioon.
10) Infotund. 
Toimetaja: PILLE SOOTS

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 38.istung

24.10.16

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 38.istung toimub neljapäeval 20.oktoobril 2016 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:
1) Palamuse Kultuur nõuandva kogu moodustamine - ettekanne hariduskomisjon.
2) Ühinemislepingu projekti heakskiitmine ja Ühinemislepingu avalikule väljapanekule esitamine - ettekanne haldusreformikomisjon.
3) Volikogu otsus ühinevate valdade nime rahvahääletusele panemine – ettekanne  haldusreformikomisjon;
4) Haldusreformikomisjoni liikmete vabastamine I. Saar ja R. Kivimurd – ettekanne haldusreformikomisjon.
5) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse lõpetamine Saare vallavolikogu osas – ettekanne haldusreformikomisjon
6) Maaelukomisjoni esimehe aruanne komisjoni tööst 2016 aastal ja info maamaksumäärade muutmise/mittemuutmise vajaduse kohta – ettekanne maaelukomisjon;
7) Palamuse valla eelarvestrateegia 2017 – 2021 menetlemine – ettekanne vallavalitsus, rahanduskomisjon. 
8) Palamuse valla avalikuks otstarbeks, kohaliku võimu teostamiseks  mittevajava kinnisvara alghindade kinnitamine volikogu poolt ja vallavalitsusele võõrandamise korraldamiseks õiguse andmine – rahanduskomisjon.
9) Vallavara võõrandamine otsustuskorras:
9.1) Aasakuuri – ettekanne vallavalitsus.
9.2) LP Green OÜ avaldus kinnisvara võõrandamiseks – ettekanne rahanduskomisjon.
9.3) Iseseisev Elu MTÜ avaldus kinnisvara võõrandamiseks – ettekanne rahanduskomisjon.
10) Mitteeluruumi üürile andmine enampakkumisel Uus 2 - ettekanne rahanduskomisjon.
11) Kaarepere kiriku kinnistu jagamine ja kalmistuosa võõrandamise avaldus Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku poolt – protokolliline otsus – ettekanne rahanduskomisjon.
12) Palamuse Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis – ettekanne rahanduskomisjon;
13) Volikogu liikmetele ja  volikogu alaliste ja ajutiste komisjonide liikmetele volikogu tööst osavõtu tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise kord – ettekanne rahanduskomisjon.
14) Palamuse vallavalitsusele volitusnormi andmine Palamuse lasteaia ehitustööde kontsessioon läbiviimiseks-protokolliline otsus – ettekanne vallavalitsus, rahanduskomisjon.
15) Palamuse valla jäätmevaldajate registri põhimäärus – ettekanne vallavalitsus.
16) Aruanne ja ülevaade Paunvere Väljanäitusest -  ettekanne vallavalitsus. 
17) Valitsuse liikme vabastamine I. Saar - ettekanne vallavalitsus. 
18) Vallavalitsuse liikme kinnitamine – ettekanne vallavalitsus.
19) Rahanduskomisjoni esimehe aruanne komisjoni tööst 2016 aastal – ettekanne rahanduskomisjon.
20) Ülevaade eelarve täitmisest III kvartalis – ettekanne vallavalitsus.
21) Vallavanema informatsioon
22) Infotund
Toimetaja: PILLE SOOTS

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 37.istung

19.09.16

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 37.istung toimub neljapäeval 15.septembril 2016 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:
1) Palamuse Vallavara valdamise korra täiendamine  - ettekandja vallavalitsus
2) Palamuse valla arengukava muutmine – ettekandja vallavalitsus.
3) Haridus- ja kultuurikomisjoni töö aruanne ja valmisolekust uueks 2016/2017 õppeaastaks – ettekandja haridus- ja kultuurikomisjon
4) Palamuse Kultuur nõuandva kogu moodustamine – ettekandjad vallavalitsus, isikud esitab haridus- ja kultuurikomisjon.
5) Õpilaskodu kohamaksumuse hüvitamine – ettekandjad vallavalitsus, haridus- ja kultuurikomisjon, rahanduskomisjon.
6) MTÜ Palamuse Ale Seltsile ruumi üürimine – ettekandjad vallavalitsus, rahanduskomisjon.
7) FIE Gerda Tallinn üürilepingu vastavusse viimine vallavara valdamise korraga – ettekandjad vallavalitsus, rahanduskomisjon.
8) Katlamaja kinnistu (katastriüksus 57801:001:0223) üürilepingu nr 7-2011 ennetähtaegne ülesütlemine – ettekandjad vallavalitsus, revisjonikomisjon, rahanduskomisjon
9) Luua algkooli kinnistu võõrandamine otsustuskorras – ettekandjad vallavalitsus, rahanduskomisjon.
10) Vabariigi presidendi valimiseks valijamahe valimine  – ettekandja vallavalitsus
11) Revisjonikomisjoni liikme valimine  – ettekandja revisjonikomisjon
12) Palamuse vallale kuuluva vara hinna määramine   ja  kinnisvara tehingute delegeerimine vallavalitsusele - vallavalitsus.
13) Haldusreformikomisjoni poolt määratud ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni läbirääkijate ning töörühma liikmete kinnitamine ja tasustamise otsuse eelnõu – ettekandjad haldusreformikomisjon, rahanduskomisjon.
14) Palamuse valla eelarvestrateegia 2017 – 2021 projekti I lugemine – ettekandja vallavalitsus
15) Palamuse Vallavolikogu sotsiaalhooldus- ja tervishoiukomisjoni liikme volituste lõpetamine  – ettekandja sotsiaalhooldus- ja tervishoiukomisjon.
16) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse lõpetamine Vara vallavolikogu osas eelnõu – ettekandja haldusreformikomisjon. 
17) Vallavanema informatsioon.
18) Infotund. 
Toimetaja: PILLE SOOTS

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 32.istung

2.05.16

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 32.istung toimub neljapäeval 28.aprillil 2016 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:
 
1. Ülevaade Palamuse valla eelarve täitmisest I kvartalis (Imbi Saar).
2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Aivar Kolberg).
3. Rendilepingu muutmine (Urmas Astel).
4. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamine (Rait Persidski).
5. Palamuse Vallavolikogu ajutise haldusreformikomisjoni töö tasustamine.
6. Sotsiaaltoetuste osutamise kord Palamuse valla eelarvest (Liivi Moore).
7. Sotsiaalteenuste osutamise kord Palamuse valla eelarvest (Liivi Moore). 
8. Sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine vallavalitsusele (Elvira Osberg).
9. Lastekaitse seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine vallavalitsusele (Elvira Osberg).
10. Hajaasustuse programmi 2016.a programmdokumendiga kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine vallavalitsusele (Elvira Osberg).
11. Müügipileti hinna kehtestamine ja parkimise korraldamine Suurel Paunvere Väljanäitusel (Elvira Osberg).
12. Vallavanema informatsioon.
13. Infotund.

 

 
Toimetaja: PILLE SOOTS

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 31.istung

29.03.16

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 31.istung toimub neljapäeval 24.märtsil 2016 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

 
1. Jõgevamaa õiguskorra ülevaade 2015.
2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine.
3. Avalikes huvides vajaliku elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks sundvalduse seadmine Tooma kinnistule.
4. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine.
5. Haldusreformikomisjoni töö.
6. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks.
7. Eluruumi alatiste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel.
8. Sotsiaaltoetuste määramine ja maksmise kord Palamuse valla eelarvest.
9. Sotsiaalteenuste osutamise kord Palamuse valla eelarvest.
10. Palamuse valla jäätmehoolduseeskiri.
11. Palamuse Kultuur põhimäärus.
12. Vallavanema informatsioon.
13. Infotund.
 

 

Toimetaja: PILLE SOOTS

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 30.istung

26.02.16

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 30.istung neljapäeval 25.veebruaril 2016 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:
 
1. Palamuse Vallavolikogu 14.11.2013 otsuse nr 2 „Vallavolikogu komisjonide moodustamine" muutmine.
2. Palamuse Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja liikmete valimine.
3. Riigivara tasuta võõrandamise taotlemine.
4. Halduslepingu sõlmimine.
5. Vallavara võõrandamine otsustuskorras.
6. Vallavara võõrandamine enampakkumisel.
7. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamine.
8. Palamuse Vallavolikogu 28.02.2013 määruse nr 58 „Palamuse Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend" muutmine.
9. Palamuse Vallavalitsuse hallatava asutuse Palamuse Kultuur asutamine.
10. Palamuse Kultuur põhimäärus.
11. Vallavanema informatsioon.
12. Infotund.
Toimetaja: PILLE SOOTS

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 29.istung

26.02.16

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 29.istung neljapäeval 28.jaanuaril 2016 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:

1.      Palamuse valla 2016.aasta eelarve.
2.      Palamuse Vallavolikogu maaelukomisjoni liikme volituste lõpetamine.
3.      Palamuse Vallavolikogu maaelukomisjoni liikme kinnitamine.
4.      Palamuse Vallavolikogu 14.11.2013 otsuse nr 2 „Vallavolikogu komisjonide moodustamine" muutmine.
5.      Palamuse Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme volituste lõpetamine.
6.      Palamuse Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja liikmete valimine.
7.      Palamuse Rahvamaja ja Kaarepere Rahvamaja tegevuse lõpetamine.
8.      Palamuse Vallavalitsuse hallatava asutuse Palamuse Kultuur asutamine.
9.      Vallavara võõrandamine otsustuskorras.
10.  Hooldajatoetuse määra kehtestamine.
11.  Audiitori määramine.
12.  Kinnisasja omandamine.
13.  Palamuse valla aukodaniku aunimetuse omistamine.
14.  Palamuse Vallavolikogu I poolaasta tööplaan.
15.  Vallavanema informatsioon.
16.  Infotund.

Toimetaja: PRIIT KALME

Palamuse Vallavolikogu 8.koosseisu 28.istung

26.02.16

Palamuse Vallavolikogu 8.koosseisu  28.istung toimub neljapäeval 17.detsembril 2015 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:

1. Palamuse valla 2016.aasta eelarve.
2. Koerte ja kasside pidamise eeskiri.
3. Määruste kehtetuks tunnistamine.
4. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi arengukava 2015-2018 kinnitamine.
5. Seisukoha andmine kinnisasja omandamise lubamise otsustamiseks.
6. Palamuse Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe volituste lõpetamine.
7. Enampakkumisel osalemine.
8. Vallavanema informatsioon.
9. Infotund.

 

Toimetaja: PRIIT KALME

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 27.istung

27.11.15

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 27.istung toimub neljapäeval 26.novembril 2015 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:
 
1. Näituse „100 palamuslast" tutvustus. Ettekande teeb O.Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi direktor Arne Tegelmann.
2. Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu käekäigust. Ettekande teeb Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Raivo Suni.
3. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi arengukava 2015-2018 kinnitamine. 
4. Kooli pidaja esindaja nimetamine.
5. Palamuse valla noore sportlase stipendiumi statuut.
6. Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded.
7. Palamuse Vallavolikogu 21.02.2008 määruse nr 80 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Palamuse vallas" täiendamine.
8. Palamuse Vallavolikogu rahanduskomisjoni töö aruanne.
9. Palamuse Vallavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine.
10. Vallavanemale töötasu määramine.
11. Vallavanema informatsioon.
12. Infotund.
Toimetaja: PRIIT KALME

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 26.istung

2.11.15

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 26.istung toimub neljapäeval 29.oktoobril 2015 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:
 
1. Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla, Kallaste linna, Saare valla, Tabivere valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühine jäätmekava. Informatsiooni annab MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse projektijuht Taimi Eesmäe.
2. Koolimäe detailplaneeringu kehtestamine.
3. Koerte ja kasside pidamise eeskiri.
4. Palamuse valla arengukava 2016-2026 kinnitamine.
5. Kohanimeseadusest tulenevate kohustuste ja õiguste delegeerimine.
6. Palamuse valla 2015.aasta II lisaeelarve.
7. Määruse kehtetuks tunnistamine.
8. Vallavolikogu sotsiaalhooldus- ja tervishoiukomisjoni töö aruanne. Ettekande teeb komisjoni esimees Malle Puusepp.
9. Haldusreformikomisjoni moodustamine.
10. Palamuse Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe, haldusreformikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
11. Haldusreformikomisjoni koosseisu kinnitamine.
12. Palamuse Vallavolikogu sotsiaalhooldus- ja tervishoiukomisjoni liikme volituste lõpetamine.
13. Vallavanema informatsioon.
14. Infotund.
Toimetaja: PILLE SOOTS

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu erakorraline 25.istung

9.10.15

Palamuse Vallavolikogu VIII koosseisu erakorraline 25.istung toimub neljapäeval, 8.oktoobril 2015 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.        

 

Päevakorras:

1. Umbusalduse avaldamine. Ettekande teeb  Urmas Paju.
2. Vallavanema valimine/ asendaja määramine.

 

 

Toimetaja: PILLE SOOTS

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 24.istung

25.09.15


Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 24.istung toimub neljapäeval, 24.septembril 2015 kell 15 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:
 
1. Palamuse valla arengukava 2016-2026 kinnitamine.
2. Palamuse valla eelarvestrateegia 2016-2019 kinnitamine.
3. Maaelukomisjoni töö aruanne. Ettekande teeb komisjoni esimees Enn Kivi.
4. Palamuse valla põhimääruse muutmine. Informatsiooni annavad komisjonide esimehed. 
5. Pagulaste vastuvõtmise võimalikkusest vallas. Informatsiooni annab vallavanem Urmas Astel.
6. Haldusreformist. Informatsiooni annab vallavanem Urmas Astel.
7. II Vooremaa konverents. Ettekande teeb volikogu liige Terje Rudissaar.
8. Vallavanema informatsioon.
9. Infotund.
Toimetaja: PILLE SOOTS

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 23.istung

31.08.15

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 23.istung toimub neljapäeval 27.augustil 2015 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Toimetaja: PILLE SOOTS

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 22.istung

19.06.15

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 22.istung toimub neljapäeval 18.juunil 2015 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:
 
1. Eesti Vabariik 100. Ettekande teeb Palamuse Kihelkonnakoolimuuseumi direktor Arne Tegelmann. 
2. Palamuse valla 2014.majandusaasta aruande kinnitamine. Ettekande teeb pearaamatupidaja Imbi Saar.
3. Vallavara võõrandamine enampakkumisel.
4. Palamuse Vallavolikogu 2015.a II poolaasta tööplaani kinnitamine.
5. Palamuse Vallavolikogu 29.05.2014 määruse nr 9 „Palamuse valla põhimääruse" muutmine esimene lugemine.
6. Vallavanema informatsioon.
7. Infotund.

 

 
Toimetaja: PILLE SOOTS

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 21.istung

3.06.15

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 21.istung toimub neljapäeval 28.mail 2015 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:
 
1. Pädevuse delegeerimine
2. Müügipileti hinna kehtestamine ja parkimise korraldamine Suurel Paunvere Väljanäitusel
3. Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel
4. Palamuse Vallavalitsuse liikme kohustustest vabastamine
5. Palamuse Vallavalitsuse liikme kinnitamine
6. Palamuse Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimehe valimine
7. Palamuse Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni liikme kinnitamine
8. Ülevaade Palamuse valla arengukava koostamise hetkeseisust 
9. Vallavanema informatsioon
10. Infotund
Toimetaja: PILLE SOOTS

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 20.istung

4.05.15

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 20.istung toimub neljapäeval 30.aprillil 2015 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:
 
1. Jõgevamaa õiguskorra ülevaade 2014. Ettekande teeb Jõgeva politseijaoskonna juht politseikapten Ivar Dubolazov
2. Maa rendile andmine otsustuskorras.
3. Vallavara võõrandamine enampakkumise tulemusena.
4. Palamuse Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimehe vabastamine.
5. Palamuse Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimehe valimine.
6. Palamuse Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni liikme volituste lõpetamine.
7. Eluruumi üüri piirmäära kehtestamine.
8. Vallavanema informatsioon.
9. Infotund.

 

 

Toimetaja: PILLE SOOTS

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 19.istung

30.03.15

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 19.istung toimub neljapäeval 26.märtsil 2015 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:
 
1. Vallavara võõrandamine enampakkumisel.
2. Kooli pidaja esindaja nimetamine.
3. Palamuse Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe valimine.
4. Audiitori määramine.
5. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine.
6. Palamuse valla 2015.aasta I lisaeelarve.
7. Vallavanema informatsioon.
8. Infotund.
Toimetaja: PILLE SOOTS

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 18.istung

25.02.15

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 18.istung toimub neljapäeval 19.veebruaril 2015 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:
 
1. Halduslepingu sõlmimine.
2. Palamuse Vallavolikogu rahanduskomisjoni liikme volituste lõpetamine.
3. Palamuse Vallavolikogu 28.02.2013 määruse nr 58 „Palamuse Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend" muutmine.
4. Palamuse valla arengukava koostamise kord.
5. Müügipileti hinna kehtestamine ja parkimise korraldamine XXIV Jõgevatreff üritusel Palamusel.
6. Vallavanema informatsioon.
7. Infotund.

 

 

Toimetaja: PILLE SOOTS

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 17.istung

2.02.15

Palamuse Vallavolikogu VIII koosseisu 17.istung toimub neljapäeval, 29.jaanuaril 2015 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:
 
1. Aunimetuse „Palamuse valla aukodanik" omistamine.
2. Partnerluslepingu sõlmimine.
3. Riigikogu valimise jaoskonnakomisjoni liikmete nimetamine.
4. Volitatud isiku määramine.
5. Revisjonikomisjoni liikme valimine.
6. Rahvakohtunikukandidaatide valimine.
7. Palamuse valla 2015.aasta eelarve teine lugemine.
8. Palamuse Vallavolikogu 2015 I poolaasta tööplaan.
9. Vallavanema informatsioon.
10. Infotund.
Toimetaja: PILLE SOOTS

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 16.istung

30.12.14

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 16.istung toimub esmaspäeval 29.detsembril 2014 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:
 
1. Vooremaa Geopargi loomine (Tartu vallavanem Aivar Soop).
2. Palamuse valla 2015.aasta eelarve esimene lugemine (pearaamatupidaja Imbi Saar).
3. Laenu taotlemine (pearaamatupidaja Imbi Saar).
4. Hooldajatoetuse määramise kord puudega lapse hooldajale (sotsiaalhooldus- ja tervishoiukomisjoni esimees Malle Puusepp ja sotsiaaltöö vanemspetsialist Marju Liivak).
5. Kutsehaigusest tingitud hüvitise maksmine (vallasekretär Elvira Osberg).
6. Revisjonikomisjoni liikme volituste lõpetamine.
7. Revisjonikomisjoni liikme valimine.
8. Revisjonikomisjoni esimehe volituste lõpetamine.
9. Revisjonikomisjoni esimehe valimine.
10. Vallavanema informatsioon.
11. Infotund.
Toimetaja: PILLE SOOTS

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 15.istung

28.11.14

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 15.istung toimub neljapäeval 27.novembril 2014 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:

1. Hooldajatoetuse määramise kord puudega lapse hooldajale (sotsiaalhooldus- ja tervishoiukomisjoni esimees Malle Puusepp ja sotsiaaltöö vanemspetsialist Marju Liivak).
2. Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määra kehtestamine (sotsiaalhooldus- ja tervishoiukomisjoni esimees Malle Puusepp ja sotsiaaltöö vanemspetsialist Marju Liivak).
3. Palamuse valla esindaja nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäevale.
4. Esindaja nimetamine Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu volikogusse.
5. Omaosaluse garanteerimine (vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes Reelika Kivimurd).
6. Vallavara tasuta võõrandamine (vallasekretär Elvira Osberg).
7. Luua Algkooli tegevuse lõpetamine (valitsus).
8. Palamuse Vallavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutmine.
9. Palamuse valla 2014.aasta II lisaeelarve (pearaamatupidaja Imbi Saar).
10. Palamuse valla ehitusmäärus ( ehitusspetsialist Andres Haagen).
11. Palamuse valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord (maaelukomisjoni esimees Enn Kivi).
12. Vallavanema informatsioon.
13. Infotund.
Toimetaja: PILLE SOOTS

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 14.istung

31.10.14

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 14.istung toimub neljapäeval 30.oktoobril 2014 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:

 

1.      Politsei tööst Jõgeva maakonnas ja Palamuse vallas (PPA piirkonnavanem Jana Õim).

2.      Hooldajatoetuse määra kehtestamine (sotsiaaltöö vanemspetsialist Marju Liivak).

3.      Maamaksumäärad (maakorraldaja Aivar Kolberg).

4.      Vallavolikogu rahanduskomisjoni osast eelarve distsipliini kinnipidamisel (rahanduskomisjoni esimees Urmas Paju).

5.      Palamuse Vallavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutmine (rahanduskomisjoni esimees Urmas Paju).

6.      Palamuse Vallavolikogu 30.detsembri 2013 otsuse nr 16 „Kooli pidaja esindaja nimetamine" muutmine.

7.      Palamuse valla eelarvestrateegia 2015-2018 vastuvõtmine. ( pearaamatupidaja Imbi Saar).

8.      Vallavanema informatsioon.

 

9.      Infotund.

Toimetaja: PILLE SOOTS

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 13.istung

26.09.14

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 13.istung toimub neljapäeval 25.septembril 2014 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:

1.      Haridus- ja kultuurikomisjoni töö aruanne.

2.      Maa rendile andmine otsustuskorras.

3.      Vallavara omandamine.

4.      Rendilepingu muutmine.

5.      Palamuse valla arengukava muutmine.

6.      Palamuse valla eelarvestrateegia 2015-2018.

7.      Vallavanema informatsioon.

8.      Infotund.

 

 

 

Toimetaja: PILLE SOOTS

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 12.istung

29.08.14

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 12.istung toimub neljapäeval 28.augustil 2014 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:

1. Haridus- ja kultuurikomisjoni töö aruanne ja haridusasutuste valmisolekust 2014/2015 õppeaastaks
2. Laenu võtmine
3. Palamuse valla esindaja nimetamine Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu volikogusse
4. Palamuse valla esindaja nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäevale
5. Vallavara võõrandamine otsustuskorras 
6. I klassi astuja toetusest
7. Biogas Pirates OÜ ja gaasitankla
8. Vallavanema informatsioon
9. Infotund
 
Toimetaja: PRIIT KALME

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 11.istung

27.06.14

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 11.istung toimub neljapäeval 26.juunil 2014 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:

 1. Palamuse Vallavolikogu esimehe valimine.
 2. Volikogu rahanduskomisjoni esimehe ja sotsiaalhooldus- ja tervishoiukomisjoni aseesimehe valimine.
 3. Lastekaitsespetsialisti vajadusest.
 4. Palamuse valla 2014.aasta I lisaeelarve.
 5. Palamuse valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord.
 6. Avaliku ürituse korraldamine Palamuse vallas.
 7. Otsustusõiguse delegeerimine.
 8. Avalikes huvides vajaliku elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks sundvalduse seadmine Kaarepere keskus 21 korteriomanditele.
 9. Vallavara võõrandamine otsustuskorras.
 10. Palamuse Vallavolikogu 2014.aasta II poolaasta tööplaani kinnitamine.
 11. OÜ Biogas Pirates ja Palamuse katlamaja.
 12. Vallavanema informatsioon.
 13. Jooksvad küsimused.
Toimetaja: PILLE SOOTS

Palamuse Vallavolikogu 8. koosseisu 10.istung

30.05.14

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 10.istung toimub neljapäeval 29.mail 2014 kell 15:00 Palamuse vallavalitsuse (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:

 

 1. Palamuse Vallavolikogu esimehe valimine.
 2. Palamuse valla lasteaia ehitamine  (ettekanne Andres Haagen).
 3. Palamuse valla 2013.majandusaasta aruande kinnitamine.
 4. Palamuse valla lasteaed „Nukitsamees" põhimäärus.
 5. Palamuse valla põhimäärus.
 6. Müügipileti hinna kehtestamine ja parkimise korraldamine Suur Paunvere Väljanäitusel.
 7. Palamuse valla 2015.aasta eelarve koostamise tegevuskava.
 8. Infosüsteemiga VOLIS liitumine/mitteliitumine.
 9. Korrakaitsespetsialisti vajalikkusest.
 10. Rahanduskomisjoni esimehe valimine.
 11. Sotsiaalhooldus- ja tervishoiukomisjoni aseesimehe valimine.
 12. Järelepärimistele vastamine.
 13. Vallavanema informatsioon.
 14. Jooksvad küsimused.
Toimetaja: PILLE SOOTS

Palamuse Vallavolikogu 8. kooseisu 9.istung

29.04.14

Palamuse Vallavolikogu 8.koosseisu 9.istung toimub neljapäeval, 24.04.2014 algusega kell 15:00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:

 1. Lastekaitsetöötaja ametikoha vajadusest.
 2. Euroopa Parlamendi valimise jaoskonnakomisjoni liikmete nimetamine.
 3. Isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks.
 4. Sihtasutuse Vooremaa Järved tegevuse lõpetamine.
 5. Palamuse valla avaliku korra eeskirja kehtetuks tunnistamine.
 6. Luua Algkooli sisehindamise aruande kooskõlastamine.
 7. Vallavara võõrandamine enampakkumisel.
 8. Kinnistu osa üürile andmine otsustuskorras.
 9. Palamuse valla põhimäärus.
 10. Ülevaade eelarve täitmisest I kvartalis.
 11. Vallavanema informatsioon.
 12. Jooksvad küsimused.

 

Toimetaja: PRIIT KALME

Palamuse Vallavolikogu VIII koosseisu 8.istung

4.04.14

 Palamuse Vallavolikogu VIII koosseisu 8.istung neljapäeval, 27.03.2014 algusega kell 15:00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.    

Päevakorras:

1.      VOLIS-se rakendamine. VOLIS-t tutvustavad Jõgeva Maavalitsuse infoühiskonna nõunik Henri Pook ja AS Andmevara tarkvara konsultant Madis Tänava.
2.      Lõuna prefektuuri Jõgeva politseijaoskonna 2013.a töötulemuste tutvustus. Ettekande teeb Jõgeva politseijaoskonna juht politseikapten Ivar Dubolazov.
3.      Palamuse valla üldplaneeringu ülevaatamine.
4.      Maa kasutusse andmine.
5.      Maa rendile andmine otsustuskorras.
6.      Toetuste määrade kehtestamine.
7.      Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi palgajuhendi kooskõlastamine.
8.      Audiitori määramine.
9.      Palamuse Vallavolikogu 28.02.2013 määruse nr 58 „Palamuse Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend" lisa täiendamine.
10.  Palamuse Vallavara põhimäärus.
11.  Palamuse valla põhimäärus.
12.  Vallavanema informatsioon.
13.  Jooksvad küsimused.

Toimetaja: PRIIT KALME

Palamuse Vallavolikogu VIII koosseisu 7.istung

4.04.14

 Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 7.istung neljapäeval 20.veebruaril 2014 algusega kell 16.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:

 1.    Omavalitsuskorralduse reformi seaduse eelnõu arutelu.
 2.    Palamuse Vallavara põhimäärus.
 3.    Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud   kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise kord.
 4.    Luua Algkooli palgajuhendi kooskõlastamine.
 5.    Palamuse Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis.
 6.    Vallavanemale töötasu määramine.
 7.    Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine.
 8.    Komisjonide tööplaanide kinnitamine.
 9.    Palamuse valla põhimäärus.
 10.    Palamuse Vallavalitsuse liikmetele hüvituse maksmise kord.
 11.    Vallavanema informatsioon.
 12.    Jooksvad küsimused.
Toimetaja: PRIIT KALME

Palamuse Vallavolikogu VIII koosseisu 6.istung

4.04.14

 Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 6.istung neljapäeval 30.jaanuaril 2014 algusega kell 16.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:

1.      Palamuse valla lasteaed Nukitsamees sisehindamise aruande kooskõlastamine.
2.      Palamuse Vallavolikogu 27.12.2012 määruse nr 50 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine" muutmine.
3.      Vallavara võõrandamine otsustuskorras.
4.      Aunimetuse „Palamuse valla aukodanik" omistamine.
5.      Palamuse Vallavara põhimäärus.
6.      Palamuse Vallavolikogu 20.juuni 2013 määruse nr 63 „Tegevustoetuse andmise tingimused ja kord" muutmine.
7.      Palamuse valla 2014.aasta eelarve.
8.      Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise kord.
9.      Palamuse Vallavolikogu 2014.aasta tööplaani kinnitamine.
10.  Vallavanema informatsioon.
11.  Järelpärimistele vastamine.
12.  Jooksvad küsimused.

Toimetaja: PRIIT KALME

Palamuse Vallavolikogu VIII koosseisu 3.istung

4.04.14

 Palamuse Vallavolikogu VIII koosseisu 3.istung neljapäeval, 21.11.2013 algusega kell 16:00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.        

Päevakorras:

 

1.      Palamuse Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine.

2.      Palamuse Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja eelmise vallavalitsuse liikmete kohustustest vabastamine.

3.      Palamuse Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine.

4.      Palamuse Vallavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine.

5.      Vallavanema informatsioon.

Toimetaja: PRIIT KALME

Palamuse Vallavolikogu VIII koosseisu 2.istung

4.04.14

 Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 2.istung neljapäeval 14.novembril 2013 algusega kell 16.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

 

Päevakorras:

 

1.      Vallavolikogu komisjonide moodustamine.

2.      Palamuse Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine.

3.      Palamuse Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine.

4.      Palamuse vallavanema valimine.

Toimetaja: PRIIT KALME