Isikuandmete avalikustamine

20.06.14

Palamuse vallavalitsuse tegevus on avalik ning meie materjalidega võib tutvuda teabenõude esitamisega. Ülevaate meie töötulemustest saate meie kodulehelt aadressil www.palamuse.ee.

Töö käigus koguneb meile ka isikuandmeid, sh tundlikku ja eraelulist teavet. Eraeluline teave sattub meile kui Te meile kirjutate või olete mõne menetluse osapooleks.

Isikuandmetele ligipääsu on seadus kitsendanud. Püüame ka oma sisemise töö korraldamisega tagada, et Teie eraelu võimalikult vähe riivatakse. Kas ja kuidas Teie isikuandmed meie kaudu teistele teatavaks saavad, siis lugege vastavaid selgitusi.

Need hõlmavad olukordi, kus Teie:

  • Saadate meile avalduse, selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude;
  • Esitate meile vaide;
  • Olete  väärteomenetluse osapooleks;
  • Külastate meie võrgulehte või osalete küsitlustes;
  • Kandideerite meile tööle;
  • Soovite oma andmetega tutvuda.

Juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete hoidmist need selgitused ei puuduta.

Isikuandmete töötlemise eesmärk, ulatus ja viis

Palamuse Vallavolikogu ja Palamuse Vallavalitsus ning nende moodustatud komisjonid ning Palamuse Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi ametiasutus) töötleb isikute andmeid seaduse ja nende alusel antud õigusaktidega kohalikule omavalitsusele ja tema asutustele pandud ülesannete täitmisel ja täitmiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtume sikuandmete kaitse  seadusega ning Andmekaitse Inspektsiooni  juhistega isikuandmete töötlemisele sätestatust.

Isikuandmete töötlemisega seostud ülesanded

Isikuandmete töötlemise aluseks on üldjuhul isiku enda algatus (taotlus, avaldus, märgukiri, teabenõue, vaie jms – edaspidi nimetatud kiri) või isiku pöördumine vallavalitsuse või omavalitsusorganite poole. Isiku algatuse või osaluseta töötleb vallavalitsus isikuandmeid ainult siis, kui seaduse näeb vastava õiguse avaliku ülesande täitmiseks ette.

Isikuandmeid (nimi, aadress, e-posti aadress, telefon, faksinumber) kasutatakse kirja saatjale vastamiseks, õigus- või haldusakti edastamiseks ning haldus- või väärteomenetluses täiendava teabe saamiseks vajaliku informatsiooni taotlemisel kirja adressaadiga kontakti saamiseks. 

Asja menetlemiseks ning dokumendi kättetoimetamiseks kasutatakse aadressiandmeid, mida menetlusosaline on ise ametiasutusele avaldanud või mis on kättesaadavad rahvastiku- või äriregistrist.

Isikuandmetega dokumente säilitatakse vastavalt ametiasutuse dokumentide loetelus märgitud säilitustähtajale. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse. Dokumentide, mis hävitatakse, andmed kustutatakse ka dokumendiregistrist.

Statistikat ja asutuse tegevuse kokkuvõtteid avaldame umbisikuliselt, ilma isikunimede ja kontaktandmeteta.

Isikuandmete avalikkusele kättesaadavaks tegemine

Isikuandmed avalikustatakse ainult juhul, kui avalikustamise kohustus tuleneb seadusest.

Eraisikute kirjad (nii asutusse saabunud kui ka asutusest välja saadetud) registreeritakse ametiasutuse elektroonilises dokumendiregistris. Dokumendiregistrile on kõikidel juurdepääs Palamuse valla veebilehelt (www.palamuse.ee)

Kui olete saatnud meile kirja, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle sinna. Edastamisest teatame kindlasti ka Teile. Teiega peetud kirjavahetust võime kasutada ka ametiasutuse siseselt oma töö kvaliteedi hindamiseks. Kirjavahetuse statistikat ja kokkuvõtteid avaldame umbisikuliselt, ilma nimedeta.

Avaliku teabe seaduse (§ 12 lg 3) alusel märgitakse dokumendiregistrisse kirja saatja ja saaja kohta nimi, aadress ja muud kontaktandmed. Dokumendiregistri avalikust vaatest on võimalik näha ainult isiku nime (aadressile ja kontaktandmetele ligipääsu ei ole). Kui dokumendiregistri väljadel olemasolevast infost ilmneb teave, mis avaliku teabe seaduse (§35) alusel võib riivata kirja saatja eraelu või isikuandmete kaitse seadusest (§4 lg 2) lähtuvalt kajastada delikaatseid isikuandmeid, on dokumendiregistri avalikus vaates näha kirja saatja või saaja nime initsiaalid. Muul juhul avalikustatakse dokumendiregistris kirja saaja või saatja ees- ja perekonnanimi.

Kui keegi soovib Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, siis teabenõude saamisel vaatame üle, kas küsitud dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Kindlasti ei avalda Teie isiklikke kontaktandmeid nagu e-posti aadress, postiaadress või telefoninumber (v.a  kui peate kirjavahetust juriidilise isiku või asutuse esindajana). Muus osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse § 35. Ametiasutusele kirja saatja võib kirjas avaldada, et ei soovi kirja dokumendiregistri kaudu avalikustamist.

Õigus tutvuda enda andmetega

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud. Kui soovite nende väljastamist paberkandjal, võtame seaduse kohaselt paljundustasu alates 21.leheküljest 0,19 eurot lehekülje eest.

Keeldume Teie tutvumissoovi täitmast siis, kui see võib

  • Kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
  • Takistada kuriteo tõkestamist ja või kurjategija tabamist;
  • Raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
  • Ohustada lapse põlvnemise seaduse kaitsmist.

Riiklikest registritest, millesse andmeandja on ametiasutus ( Eesti rahvastikuregister, sotsiaalteenuste- ja toetuste andmeregister, majandustegevuse register, riiklik ehitisregister, riigi maakataster, kinnistusraamat, Eesti Hariduse Infosüsteem, Haigekassa, kohustusliku kogumispensioni register, e-toimiku infosüsteem) saab enda kohta käivaid andmeid kontrollida ka riigiportaali www.eesti.ee e-teenuse (rubriik „Kodanikule" ) kaudu.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist.

Ametiasutuse toimingute peale isikuandmete töötlemisel on isikul õigus esitada vaie või kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Toimetaja: PRIIT KALME

Valla üldandmed

Rahvaarv: 2177 (01.01.2016)
Pindala: 216 km²
Koole: 3
Külasid: 25 + 1 alevik

Kontaktid