Isikliku abivahendi kaart

11.02.16

Isikliku abivahendi kaart (IAK) on vajalik soodustingimustel abivahendi üürimiseks või ostmiseks.

Alates 1. jaanuarist 2016 võtab uue isikliku abivahendi kaardi taotlusi vastu Sotsiaalkindlustusamet (SKA). Samuti hakkab Sotsiaalkindlustusamet vajadusel väljastama kaardi duplikaate.

Kaardi või duplikaadi taotlemiseks tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile vastav taotlus e-posti või posti teel või pöörduda SKA klienditeenindusse. Taotluse vorm on leitav SKA kodulehelt (rubriik: blanketid) alates 01.01.2016.

Uue IAK saamiseks peab kaardi taotleja esitama Sotsiaalkindlustusametile:
• kehtiva arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani, kus on märgitud abivahendi vajadus ISO-koodi täpsusega (enne 01.01.2017  väljastatud tõendil või rehabilitatsiooniplaanil peab olema abivahendi nimetus või kirjeldus);
• välismaal õppiva 18-26-a isiku puhul ka koolitõendi;
• klienditeeninduses kaardi taotlemisel isikut tõendav dokument

Kehtiva IAK omanik pöördub abivahendi saamiseks otse abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte poole, võttes kaasa kõik vajalikud dokumendid.

Õigustatud isik on:

·         kuni 18-a laps;                 

·         kuni 18-a puudega laps;

·         18 – 63-a tööealine isik, kellel on tuvastatud töövõime kaotus 40 % või enam;

·         18-a ja vanem puudega isik enesehoolde- ja kaitseabivahendite ostuks;

·         alates 18-a tööealine isik, kellel on tuvastatud osaline töövõime või töövõime puudumine;

·         63-a ja vanem vanaduspensioniealine isik;

·         rinnaproteesi ostmiseks; 

·         isik, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist, kuulmisabivahendite ja heli ülekandesüsteemide ostmiseks;

·         silmaproteesi ostmiseks.

Erandkorras abivahendi ostmisel või üürimisel tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlemine (edaspidierimenetlus).

Erimenetluse juhud, kus isik taotleb:

·         omaosaluse vähendamist, kuna isikul on tulenevalt majanduslikust olukorrast raske omaosalust tasuda (vajalik isiku selgitus);

·         uut abivahendit enne talle hüvitatud sama ISO-koodiga abivahendi kasutusaja lõppu (abivahend on sobimatu tervislikel või temast mitteolenevatel põhjustel) – vajalikud isikupoolsed selgitused/põhjendused;

·         abivahendit, mis puudub riigi poolt osaliselt hüvitatavate abivahendite loetelus (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);

·         abivahendit, mille puhul on abivahendite loetelus piirhinna kohta märgitud „eritaotlus" (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);

·         kasutusaja piirlimiidi suurendamist (põhjendatud vajadus diagnoosist või funktsioonihäirest tulenevalt);

·         abivahendi piirhinna ühekordset suurendamist (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);

·         erimenetlust mõnel muul juhul.

 

 

Alates 2016. aastast ei ole maakondlikke piiranguid abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte valimisel. Abivahendi saamiseks on inimesele õigus pöörduda enda poolt valitud abivahendeid pakkuva ettevõtte poole, kellega SKA on sõlminud lepingud. Info ettevõtetest on kättesaadav SKA kodulehel alates 01.01.2016

Sotsiaalkindlustusameti

Jõgeva klienditeenindus
Ristiku 3, 48303 Jõgeva
Klientide vastuvõtt: E 8.30-18.00,
T, K, N 8.30-16.30, R 8.30 – 13.00

Tartu klienditeenindus
Põllu 1А, 50303 Tartu
Klientide vastuvõtt: E 8.30-18.00,
T, K, N 8.30-16.30, R 8.30 – 13.00

Üle-eestiline SKA infotelefon: 16106

Toimetaja: PRIIT KALME