« Tagasi

Huvitegevuse üleskutse

HEA PALAMUSE VALLA NOOR

Kõikidele valdadele on eraldatud lisaraha huvitegevuse toetamiseks. Septembriks peab omavalitsustel aga valmis olema kava selle rakendamiseks. Mida teha, et see raha saaks kasutatud võimalikult mõistlikul moel? 

Palume teilt, head Palamuse vallas elavad või õppivad noored, kuidas seda lisaraha kasutada, et teie huvitegevuse võimalusi mitmekesistada ja kättesaadavamaks muuta!

PALAMUSE VALLA NOORED, ANDKE OMA PANUS HUVITEGEVUSE KUJUNDAMISSE!

Palamuse vallavalitsus ootab hiljemalt 23. juuliks 2017 vastuseid huvitegevust puudutavatele küsimustele. (küsimustiku link)

Palamuse Vallavalitsus ootab Palamuse vallas elavatelt või õppivatelt noortelt ettepanekuid ning soove huvitegevuse paremaks korraldamiseks, et koostada saadud teabe põhjal huvitegevuse täiendava toetuse kava.

1. juulil 2017 jõustus noorsootöö seaduse täiendatud redaktsioon, mille eesmärk on teha huvitegevus 7-19-aastastele (võimalusel kuni 26 aastasteni) noortele kättesaadavamaks, pakkuda mitmekesiseid osalusvõimalusi ja huvitegevusi. Huvitegevus peab olema noortele kättesaadav kõikidel huvialadel, sealhulgas sport, tehnoloogia, loodus- ja täppisteadused ning üldkultuur.

Riigi huvitegevuse täiendav toetus Palamuse vallale 2017. aastal on 27 490 eurot.

Toetuse kasutamisel peab omavalitsus lähtuma põhimõttest, et toetusega ei asendata oma eelarvest kaetavaid kulusid. See tähendab, et valla senine panus huvitegevusse peab säilima ja vald ei saa olemasolevat panust vähendada ega asendada toetusega. Riigipoolne toetus on täiendavate võimaluste loomiseks, mis tähendab, et kitsaskohtade lahendamiseks tegevusi planeerides, peab analüüsima, kas ja kuidas planeeritav tegevus loob noore jaoks täiendava võimaluse osalemiseks huvitegevuses.

Palamuse Vallavalitsus koostab huvitegevuse arendamisse lisanduva toetuse kasutamise kava, millele eelnevalt on oluline kaardistada valdkonna kitsaskohad ehk arenguvajadus.