Detailplaneeringud

4.04.14

Ülevaade detailplaneeringutest.

Detailplaneeringu nimi Planeeringu eesmärk Algatatatud Avaliku väljapaneku aeg Kehtestatud Palamuse Vallavolikogu otsusega
Järveotsa detailplaneering Änkkülas puhkeala planeerimine volikogu otsus 128 20.01.1999 06.07.-06.08.1999 nr 42 30.03.2000
Pikkjärve puhkeala detailplaneering Pikkjärvel puhkeala planeerimine volikogu otsus 163 08.06.2004 05.06.-19.06.2006 nr 54 24.08.2006
Järvetaga kinnistu detailplaneering Tooveres maakasutus- ja hoonestustingimuste seadmine vallavalitsuse otsus 134 11.05.2004 - -
Köstri allee 3 Palamusel ehitusõiguse määramine vallavalitsuse korraldus 94 12.04.2007 25.09.-08.10.2008 nr 233 30.12.2008
Kristjani kinnistu Järveperas sihtotstarbe muutmine, kruntideks jagamine, ehitusõiguse määramine vallavalitsuse korraldus 4 13.01.2009

15.02.-14.03.2010

nr 70 30.12.2010

 

Toimetaja: PRIIT KALME

Serva, Triibu, Ääre kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu kehtestamine

17.05.17

Palamuse Vallavalitsuse   24 .11.2016 korraldusega  nr  329  kehtestati  Serva (katastriüksus 57802:001:0211), Triibu (katastriüksus 57802:001:0212), Ääre (katastriüksus 57802:001:0213)  kinnistute ja nende lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse sihtotstarbe muutmine vastavalt üldplaneeringule; maa-ala jagamine ühepereelamu kruntideks; krundi ehitusõiguse määramine; krundi hoonestusala piiritlemine; teede ja platside asukoha määramine; tehnovõrkude- ja rajatiste asukoha määramine; keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks; ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine.

PLANEERING:
►  Seletuskiri  >>>
►  Funktsionaalsed ja ehituslikud seosed  >>>
►  Olemasolev olukord  >>>
►  Põhijoonis  >>>
►  Tehnovõrgud  >>>
►  Maakasutus ja kitsendused  >>>

Serva, Triibu ja Ääre kinnistute detailplaneeringu algatamise teade

22.02.16

KJ Arenduse OÜ (registrikood 12945935) soovib üldplaneeringujärgse perspektiivse väikeelamumaa võtta sihtotstarbeliselt kasutusse. Palamuse Vallavalitsuse 10.02.2016 korraldusega nr 47 algatati detailplaneering Serva (katastriüksus 57802:001:0211), Triibu (katastriüksus 57802:001:0212) ja Ääre (katastriüksus 57802:001:0213)  kinnistutele ja nende lähialale, kokku suurusega 2,3 ha asukohaga Palamuse alevikus Palamuse vallas eesmärgiga:
katastriüksuse sihtotstarbe muutmine vastavalt üldplaneeringule;
maa-ala jagamine ühepereelamu kruntideks;
krundi ehitusõiguse määramine;
krundi hoonestusala piiritlemine; teede ja platside asukoha määramine;
tehnovõrkude- ja rajatiste asukoha määramine;
keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks;
ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine.
Detailplaneeringu koostamise korraldajaks on määratud KJ Arenduse OÜ. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal täiendavaid uuringuid detailplaneeringu koostamise käigus ei ole vaja teha. 

Toimetaja: PRIIT KALME

Koolimäe detailplaneeringu kehtestamine

15.04.16

Palamuse Vallavolikogu   29 .10.2015 otsusega  nr  95  kehtestati  Koolimäe kinnistu (katastriüksus 57802:001:0178) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse sihtotstarbe muutmine vastavalt üldplaneeringule, üldplaneeringut muutva sihtotstarbe määramine, maa-ala jagamine lasteaia ja ühepereelamu kruntideks, krundi ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, teede ja platside ning tehnovõrkude- ja rajatiste asukoha määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks ja   ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine.

  • KOOLIMÄE DP TUGIPLAAN  >>>
  • KOOLIMÄE DP PÕHIJOONIS  >>>
  • KOOLIMÄE DP TEHNOVÕRGUD  >>>
  • KOOLIMÄE DP seletuskiri  >>>

Koolimäe detailplaneeringu avalik väljapanek

8.04.15

Palamuse Vallavalitsuse 13.02.2015 korraldusega nr 51  võeti vastu Koolimäe kinnistu (katastriüksus 57802:001:0178) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse sihtotstarbe muutmine vastavalt üldplaneeringule, üldplaneeringut muutva sihtotstarbe määramine, maa-ala jagamine lasteaia ja ühepereelamu kruntideks, krundi ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, teede ja platside ning tehnovõrkude- ja rajatiste asukoha määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks ja   ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Palamuse vallamajas (Kooli tn 4, Palamuse, Palamuse vald) 02.03.2015 kuni 07.04.2015, samuti on planeering saadav Palamuse valla kodulehel  >>>.

Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus posti teel või elektronpostiga esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta aadressil: Kooli 4, Palamuse, 49226 Jõgeva maakond,  e-post : vald@palamuse.ee

Toimetaja: PRIIT KALME

Koolimäe kinnistu detailplaneering Palamuse alevikus

28.02.14

Palamuse Vallavalitsuse 14. oktoobri 2010.a. korraldusega nr 256 algatati detailplaneering Koolimäe kinnistule (katastriüksus 57802:001:0178) Palamuse alevikus Palamuse vallas. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse sihtotstarbe muutmine vastavalt üldplaneeringule, maa-ala jagamine ühepereelamu kruntideks, krundi ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, teede ja platside ning tehnovõrkude- ja rajatiste asukoha määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks ja ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine. 

Detailplaneeringu eskiiside avalik väljapanek toimub Palamuse vallamajas (Kooli tn 4, Palamuse, Palamuse vald) 10.05.2013 kuni 17.05.2013, samuti on eskiisid üleval Palamuse valla kodulehel www.palamuse.ee. Eskiiside avalik tutvustamine ja arutelu toimub Palamuse vallamajas 17.05.2013 algusega kell 14.00.

Toimetaja: PRIIT KALME