Palamuse valla arengukava ülevaatamine

4.08.17

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 372 lõige 3 sätestab, et hiljemalt iga aasta 15. oktoobriks kinnitab volikogu valla arengukava eelseisvaks neljaks eelarveaastaks.

Palamuse valla arengukava ülevaatamise protsessi olid kaasatud vallavalitsuse töötajad, volikogu, volikogu komisjonid, valla allasutused ning tegutsevad mittetulundusühingud. Oodatud olid ettepanekud seniste tegevuste eemaldamiseks või jätkamiseks ja uute tegevuste planeerimiseks.

Palamuse Vallavalitsus tutvus arengukava eelnõuga 03.08.2017 istungil ja otsustas esitada määruse eelnõu volikogule vastuvõtmiseks.

 • Arengukava ülevaatamine määruse eelnõu projekt  >>>
 • Arengukava tegevuskava 2018-2021  >>>

 

 

Toimetaja: PRIIT KALME

Valla arengukavad

7.10.16

 

PALAMUSE VALLA ARENGUKAVA 2016-2026 kinnitamine

 

 • Palamuse valla arengukava 2016-2026 ja arengukava kinnitamine  >>>
 • Haridus- ja kultuurikomisjoni protokoll  >>>
 • Sotsiaalhooldus- ja tervishoiukomisjoni protokoll  >>>
 • Rahanduskomisjoni protokoll  >>>
 • Maaelukomisjoni protokoll  >>>

 

 • Palamuse valla terviseprofiil  >>>

Vastu võetud Palamuse Vallavolikogu määrusega nr 21 30.12.2010
 

 • Valdade ühine jäätmekava 2015 - 2020  >>>

 • Jäätmekava lisad 1-14  >>>

 

Palamuse valla maagaasi arengukava on vastu võetud 24.mail 2006 Palamuse Vallavolikogu määrusega nr 21.

 

 • Palamuse valla jäätmekava  >>>

Palamuse valla jäätmekava on vastu võetud 25.mail 2005 Palamuse Vallavolikogu määrusega nr 6

 

 • O. Lutsu-temaatiline turismimajanduse arengukontseptsioon ja turundusstrateegia 2008-2016  >>>

Heaks kiidetud Palamuse Vallavolikogu 26.veebruari 2009.a istungil.

 

 • Palamuse valla ühisveevärgi  ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013 - 2025   >>>

Vastu võetud Palamuse Vallavolikogu 04.10.2013 määrusega nr 72.

 • Palamuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2009 - 2021   >>>

• Joonis 1Joonis 2Joonis 3Joonis 4Joonis 5Joonis 6Joonis 7Joonis 8Joonis 9
Vastu võetud Palamuse Vallavolikogu 21.05.2009.a määrusega nr 99.

 

 • Palamuse valla soojamajanduse arengukava  >>>

Vastu võetud Palamuse Vallavolikogu 27.08.2009 määrusega nr 104.

 

  

Toimetaja: PRIIT KALME