19.03.18
 
Kooli 4 Palamuse JÕGEVAMAA

Vastuvõtu aeg
T ja N 8.00-12.00 14.00-16.00

 

Ametikoht Nimi Tuba Telefon E-post
Sotsiaaltööspetsialist Jaanika Eller 115 +37 2776 2446 jaanika.ellerpalamuse.ee
Koduhooldustöötaja Tiina Plans   520 5648  

 

Toimetaja: PILLE SOOTS

Sotsiaalhoolekande ülesanne ja korraldus

17.08.16

Sotsiaalhoolekande ülesandeks on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalse turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

Sotsiaalhoolekande põhimõteteks on:

 • inimõiguste järgimine
 • isiku vastutus enda ja oma perekonnaliikmete toimetuleku ees
 • abi andmise kohustus, kui isiku ja perekonna võimalused toimetulekuks ei ole piisavad
 • isiku ja perekonna toimetuleku soodustamine.

Palamuse valla sotsiaalhoolekande arendamisel lähtutakse:

 • Eesti Vabariigi sotsiaalhoolekande seadusest
 • Eesti Vabariigi perekonnaseadusest
 • Eesti Vabariigi lastekaitseseadusest
 • Sotsiaalministeeriumi poolt antud ülesannetest
 • ülesannetest, mis tulenevad kohalikku omavalitsust puudutavatest õigusaktidest

Sotsiaalhoolekannet korraldavad Sotsiaalministeerium, maavanemad ja kohalik omavalitsus.

Kohaliku omavalitsuse ülesanded sotsiaalhoolekande korraldamisel on:

 • kohaliku sotsiaalhoolekande arengukava väljatöötamine valla arengukava osana
 • sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamine ning sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine
 • kohaliku sotsiaalregistri moodustamine ja pidamine ning sotsiaalregistrist laekuva informatsiooni edastamine Sotsiaalministeeriumi poolt kehtestatud korras
 • eestkosteasutuse töö korraldamine

 

Toimetaja: PRIIT KALME